Informare Privind Protecția Datelor

Informare Privind Protecția Datelor

 

Pe acest site aveți posibilitatea de a contacta Bramcke GmbH, reprezentantul autorizat european al producătorului de produse AVIDE. Comunicarea înseamnă întotdeauna că va trebui să furnizați anumite informații personale. Mai jos veți găsi informații despre modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu RGPD.

 Operatorul de date

Bramcke GmbH

Sediu: 52353 Düren An Gut Nazareth 18A,

Reprezentant: Sándor Kovács CEO

email: info@bramcke.de

site web: www.bramcke.de

  1. Scopul prelucrării datelor::

Comunicarea cu operatorul de date pentru a pune întrebări sau a face comentarii cu privire la produsele AVIDE, revânzare, garanție. Datele pe care le furnizați Operatorului de date vor fi utilizate pentru a vă contacta în legătură cu solicitările dumneavoastră.

  1. Domeniul de aplicare al datelor prelucrate:

Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, textul mesajului..

  1. Temeiul juridic pentru prelucrare:

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care dumneavoastră sunteți una dintre părți sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD].

  1. Durata de stocare a datelor:

Operatorul va șterge datele dumneavoastră după 1 an de la încheierea comunicării. În cazul unei comunicări de garanție, Operatorul va păstra datele dumneavoastră până la termenul de prescripție pentru procedurile legale (de obicei 3 ani în Germania).

  1. Cine procesează datele cu caracter personal:

ARMIN TRADE Kft.

Sediu: 4024 Debrecen, str. Kossuth 22. et. 2. 4.

Codul Unic de Înregistrare al firmei: 09-09-015030

 

Spațiu de stocare.Eu Service Provider Ltd.

Sediu: 1144 Budapest, str. Ormánság 4. et. X. 241.

Codul Unic de Înregistrare al firmei: 01-09-909968

 

  1. Cine are acces la date (Destinatarii de date):

Operatorii de date, procesatorii de date care procesează cererile de informații prin e-mail.

Drepturile persoanelor vizate:

Drepturile și căile de atac în materie de protecție a datelor cu caracter personal sunt stabilite în detaliu în RGPD. Puteți solicita în orice moment informații despre datele dumneavoastră de la operator și puteți solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în orice moment. Mai jos este prezentat un rezumat al celor mai importante dispoziții.

Dreptul la informare: În cazul în care Operatorul de date prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, acesta este obligat să vă furnizeze informații - chiar și fără ca dumneavoastră să solicitați acest lucru- cu privire la cele mai importante caracteristici ale prelucrării, cum ar fi scopul, temeiul juridic, durata, identitatea și datele de contact ale Operatorului de date și ale reprezentantului acestuia, destinatarii datelor cu caracter personal (cu garanții adecvate și corespunzătoare în cazul transferurilor către țări terțe), interesele legitime ale operatorului și/sau ale părților terțe în cazul prelucrării bazate pe interese legitime, precum și drepturile și căile de atac (inclusiv dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere) în legătură cu prelucrarea, dacă nu dispuneți deja de aceste informații.

Operatorul furnizează aceste informații prin punerea la dispoziția dumneavoastră a prezentei informări.

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a primi feedback din partea Operatorului de date cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dvs. cu caracter personal și, în cazul în care are loc o astfel de prelucrare, dreptul de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la prelucrare, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii datelor cu caracter personal, durata (preconizată) a prelucrării, drepturile și căile de atac ale persoanei vizate și, în cazul în care datele sunt colectate de la persoana vizată, informații privind sursa datelor. La cererea dumneavoastră, Operatorul de date vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copiile suplimentare pe care le solicitați, Operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Dreptul de a solicita o copie nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora. La cererea dumneavoastră, Operatorul de date vă va furniza informații cu privire la posibilitatea de a obține o copie, la metoda de obținere a unei copii, la costurile posibile și la alte detalii.

Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul ca - la cererea dumneavoastră - datele cu caracter personal inexacte care vă privesc să fie corectate de către operatorul de date, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor:  Aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse de către Operatorul de date fără întârzieri nejustificate, la cererea dumneavoastră, iar Operatorul de date este obligat să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Printre altele, Operatorul de date este obligat să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal la cererea dumneavoastră dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; dacă vă retrageți consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; sau dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; fie vă opuneți prelucrării și nu există un motiv legitim superior pentru prelucrare; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru aplicabil Operatorului de date; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul ca, la cererea dumneavoastră, Operatorul de date să restricționeze prelucrarea în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții: a) contestați exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru perioada de timp care permite Operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora; c) Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție; sau d) v-ați opus prelucrării; în acest caz, restricția se aplică pentru perioada până când se stabilește dacă motivele legitime ale Operatorului de date prevalează asupra motivelor dumneavoastră legitime. În cazul în care prelucrarea face obiectul unei restricții pe baza celor de mai sus, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau pentru interese publice importante ale Uniunii sau ale unui stat membru.

În cazul ridicării restricției, Operatorul de date vă va informa în prealabil.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile în orice moment, contactând Operatorul de date la următoarele detalii de contact:

Bramcke GmbH

52353 Düren An Gut Nazareth 18

Germany

E-mail: info@avidelighting.com

 

Operatorul de date vă informează cu privire la măsurile luate la cererea dumneavoastră cu privire la drepturile enumerate mai sus, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de solicitări, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. Operatorul de date vă informează cu privire la prelungirea termenului, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. În cazul în care Operatorul de date nu dă curs cererii dumneavoastră, vă va informa fără întârziere, dar cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu a acționat și cu privire la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

În cazul în care suspectați că datele dumneavoastră sunt prelucrate ilegal pe site-ul nostru, puteți, bineînțeles, să solicitați în orice moment despăgubiri judiciare sau administrative. Aveți în continuare posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor în temeiul articolului 77 alineatul (1) din RGPD. Vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din statul membru al UE în care locuiți, lucrați și/sau în care a avut loc presupusa încălcare. Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea este obligată să vă informeze cu privire la evoluțiile procedurale și la rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul articolului 78 din RGPD.

În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate, puteți oricând să vă adresați instanței competente pentru teritoriul respectiv.

  1. Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională

Nu este valabil.

  1. Procesul decizional automatizat, crearea de profiluri

Nu este valabil.

  1. Măsuri privind securitatea datelor: Operatorul de date proiectează și implementează operațiunile de prelucrare a datelor astfel încât să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate în aplicarea RGPD și a altor acte legislative aplicabile prelucrării datelor. Operatorul de date asigură securitatea datelor și ia măsurile tehnice și organizatorice și stabilește normele procedurale necesare pentru aplicarea RGPD și a altor norme de protecție a datelor și de confidențialitate. Acesta protejează datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii sau deteriorării accidentale și împotriva inaccesibilității rezultate din modificări ale tehnologiei utilizate, prin luarea unor măsuri proporționale cu riscurile implicate. În acest context, Societatea stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate într-o bază de date protejată prin parolă și/sau criptată. Societatea protejează datele cu firewall-uri și programe antivirus ca parte a unei protecții proporționale cu riscurile. Încălcările de date sunt monitorizate în mod constant.